Chúng ta không ở cạnh nhau, nhưng ít ra cũng ở cùng một bầu trời….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *