Hành trình Rap Việt: Tập hoài vẫn quên, Karik ngậm ngùi thừa nhận mình đã già | RAP VIỆT

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *