John Mũ Côi – 3/// Ơi Bình thường đi, Trump sắp phải luận tôi, chuẩn bị đi tù rồi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *