Lời Phật Dạy – Phật Dạy Không Nên Có Tâm Ỷ Lại Người Khác .