Phật Dạy Kiếp Người Ngắn Ngủi Vạn Vật Vô Thường Thế Gian Chỉ Là Cõi Tạm Tất Cả Rồi Sẽ Về Cát Bụi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *