RÚNG ĐỘNG: Sắp mất hạ viện Pelosi coi thường hiến pháp muốn làm càn, Đảng cộng hòa vào cuộc điều tra

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *