Sống chết có số, phú quý do trời – Thuận theo tự nhiên là cách sống của người trí tuệ #Cực​ Hay.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *