Sống ở đời!! Lương thiện cần có chừng mực | Hào phóng cũng cần có nguyên tắc | NGẪM PLUS

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *