Tàu hải cảnh Trung Quốc liên tục quấy rối mỏ dầu khí Hải Thạch – Mộc Tinh gần Bãi Tư Chính

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *