Tốt với người cũng là tốt với mình-Đừng bao giờ coi thường người khác.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *