Yêu cầu Chủ Tịch trả tự do cho Hồ Duy Hải xử lý Nguyễn Hòa Bình và cán bộ sai công khai ở Tòa Án

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *